KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Provádíme kontroly podle vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
pod vedením energetického specialisty s oprávněním MPO ČR.

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie zahrnuje:

  • hodnocení dokumentace a dokladů kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • hodnocení stavu údržby kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • hodnocení dimenzování kotlů ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotlů umístěných přímo v zásobované budově,
  • hodnocení účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotlů a rozvodů.

Cena kontrol

Cena se pohybuje v rozmezí 2500 - 9500,- Kč za kotelnu bez DPH,
řídí se především počtem a složitostí prováděných kontrol a je vždy smluvní.
U většiny zakázek po celé České republice neúčtujeme dopravu.

Ideálním předpokladem pro vypracování zpráv je předložení existujících platných podkladů:

  • posouzení kotlů z hlediska bezp. práce, požadavků na pracoviště a prac. prostředí,
  • protokoly o servisu kotlů včetně hořáků a příslušenství kotlů,
  • revizní zprávy na připojení k energetickým zdrojům a rozvodům energet. zdrojů,
  • revize spalinových cest,
  • protokol měření emisí,
  • provozní evidence a výpočet účinnosti prováděný provozovatelem,
  • energetický audit energetického hospodářství a budovy.

Četnost kontrol

§ 4 a příloha 5 vyhlášky 194/2013 Sb.
Kontroly kotlů provedené podle dosavadních právních předpisů (vyhláška 276/2007 Sb.) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (1.8.2013) se považují za kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie.

Kotle a rozvody provozované na základě licence
na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie
Kotle a rozvody Četnost kontrol
Všechny 1× za 1 rok
Kotle a rozvody provozované bez licence
Výkon kotle (palivo) První kontrola po uvedení do provozu
(roky)
Další kontrola (roky)
Systém je trvale monitorován Systém není trvale monitorován
20 - 100 kW
(všechna paliva)
10 10 10
nad 100 kW
(pevná a kapalná paliva)
2 10 2
nad 100 kW
(plynná paliva)
4 10 4

Provádíme také kontroly klimatizačních systémů podle vyhlášky 193/2013 Sb.

Zajistíme také vypracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov
a termovizních měření
ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o.

Související dokumenty


Další dokumenty ke stažení

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136