REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

Naše společnost se zabývá kompletními službami v oblasti spalinových cest
a je členem Společenstva kominíků ČR, které se řadu let zasazuje o zlepšení stavu
legislativy a praxe v oblasti kominictví, bezpečnosti spalinových cest a ochrany ovzduší.

Provádíme revize, kontroly a čištění spalinových cest v kotelnách i bytech v bytových domech, pasportizaci průduchů a opravy zjištěných nedostatků, vložkování, návrhy a výstavby komínů.

Cena revizí, kontrol a čištění

Cena se pohybuje v rozmezí 450 - 1250,- Kč za kotelnu nebo byt bez DPH,
řídí se především počtem a složitostí kontrol a je vždy smluvní.

Termín kontrol a čištění

Termín kontrol samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Při provádění pravidelných kontrol termíny sledujeme a včas Vás upozorníme.

Příloha 1 nařízení vlády 91/2010 Sb.

 • Čištění spalinové cesty
 • Kontrola spalinové cesty
 • Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Výkon kotle Lhůty prováděných činností
Plynná paliva všechny 1× za rok čištění, kontrola, výběr
Kapalná paliva do 50 kW 3× za rok čištění
1× za rok kontrola, výběr
nad 50 kW 1× za rok čištění, kontrola, výběr
Pevná paliva do 50 kW 3× za rok čištění (celoroční provoz)
2× za rok čištění (sezónní provoz)
1× za rok kontrola, výběr
nad 50 kW 2× za rok čištění, kontrola, výběr

Čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW je možné provádět svépomocí. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění provádí nejméně 1× za rok.
Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího
v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně 1× za 2 měsíce.

Revize spalinových cest

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je zároveň revizním technikem s uznanou odbornou kvalifikací a provádí se:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem
výpočtem spalinové cesty, který Vám zpracujeme zdarma nejlépe před zahájením stavby.
Při návrhu spalinové cesty, kdy je třeba brát v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče,
průměr a výšku komína, používáme nejnovější výpočtové programy.

Nařízení vlády 91/2010 Sb. uvádí vzor revizní zprávy (příloha 3 nařízení vlády 91/2010 Sb.)
a vzor zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty (příloha 2 nařízení vlády 91/2010 Sb.),
jiné provedení nebude při kolaudaci akceptováno stavebními úřady.

Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky,
které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu
a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru (§ 6 odst. 3 nařízení vlády 91/2010 Sb.).

Kontrola inspekční komínovou kamerou a endoskopem

Kontroly inspekční komínovou kamerou délky 30m a endoskopem se sondou průměru 6,5mm provádíme např. při závadách spalinových průduchů, před vložkováním a u těžko přístupných míst.

Opravy komínů

Provádíme opravy, vložkování, frézování, návrhy a stavby komínů, také pro kondenzační kotle a další.
Po dohodě provedeme odstranění závad zjištěných při kontrolách spalinových cest.

Základní normy k posuzování spalinových cest

 • ČSN 73 4201:2010 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 1443:2004 - Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 15287:2009 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů
 • Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
 • Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
 • ČSN 73 4230:2004 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
 • ČSN EN 13084 - Volně stojící průmyslové komíny
 • TPG G 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
 • TPG G 941 01 - Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
 • TP 010 - Komíny odolné vůči vlhkosti
 • TP 011 - Společné komíny pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů v provedení C

Související dokumenty

Další dokumenty ke stažení

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136