REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je současně revizním technikem spalinových cest a provádí se:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem
výpočtem spalinové cesty, který Vám zpracujeme zdarma před zahájením stavby.
Při návrhu spalinové cesty, kdy je třeba brát v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče,
průměr a výšku komína, používáme nejnovější výpočtové programy.

Vyhláška 34/2016 Sb. uvádí způsob revize (příloha 1 vyhlášky 34/2016 Sb.), vzor revizní zprávy (příloha 4 vyhlášky 34/2016 Sb.), jiné provedení není při kolaudaci a kontrolách akceptováno stavebními úřady a orgány státního požárního dozoru.

Pokud oprávněná osoba při čištění, kontrole nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (§ 46 zákona 133/1985 Sb.).

Cena revizí

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí 950 - 1950,- Kč za revizní zprávu bez DPH, a je vždy smluvní.

Objednávky kominických prací

Kancelář - 774 022 126

Základní normy k posuzování spalinových cest

 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 1443 - Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 15287 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů
 • Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
 • Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
 • ČSN 73 4230 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
 • ČSN EN 13084 - Volně stojící průmyslové komíny
 • TPK 01-01 - Kontrola spalinových cest
 • TPK 02-01 - Vložkování komínů
 • TPK 03-01 - Čištění spalinových cest
 • TPG G 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
 • TPG G 941 01 - Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
 • TP 010 - Komíny odolné vůči vlhkosti
 • TP 011 - Společné komíny pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů v provedení C

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136