PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Základní informace

Pro soukromé vlastníky platí

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinnen

 • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 • zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (to znamená pro objekty již stojící bez ohledu na to, zda na nich jsou nebo nejsou prováděny změny)
  - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
  - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
  - s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinnen

 • zajistit zpracování průkazu
  - při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  - při pronájmu budovy, od 1. ledna 2016
  - při pronájmu ucelené části budovy,
 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
  - možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  - nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
  - prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  - pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník jednotky je povinnen

 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
  - od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  - od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
  - prodeji jednotky,
  - od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
 • Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (od společenství vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle předchozí odrážky

Pro orgány veřejné moci platí

Stavebník nebo vlastník budovy je povinnen

 • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 • zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
 • u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle předchozích odstavců, umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

Vlastník budovy je povinnen

 • zajistit zpracování průkazu
  - při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  - při pronájmu budovy,
  - od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
  - možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  - kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  - nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
  - prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  - pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Společně pro soukromé vlastníky i orgány veřejné moci pak platí

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí

 • být zpracován pouze
  - příslušným energetickým specialistou
  - osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie
 • být součástí dokumentace (vyhl.č.499/2006 Sb.) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby(vyhl.č.268/2009 Sb.)
 • pro případy uvedené posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních dodávek energie při výstavbě nových budov nebo větších změnách stávajících budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem nad 200 kW musí průkaz energetické náročnosti obsahovat energetický posudek,
 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

Povinnosti zpracovat průkaz energetické náročnosti se nevztahují na případy

 • Pro budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2
 • Budovy pro bohoslužby a náboženské účely
 • Stavby pro rodinnou rekreaci (dle vyhlášky č.501/2006 Sb.)
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských staveb se spotřebou do 700 GJ/rok

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136