AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ

Zkušební laboratoř společnosti EMI-TEST s.r.o. je držitelem autorizace
k měření emisí MŽP ČR opravňující k měření CO, NOx ve spalinách
u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

Provádíme měření emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx)
především na kotlích a kogeneračních jednotkách spalujících zemní plyn a bioplyn.

Cena měření

Cena se obvykle pohybuje obvykle v rozmezí 4 950 - 9 450,- Kč za celou kotelnu bez DPH,
řídí se především počtem a složitostí měřených zařízení a je vždy smluvní.
U většiny zakázek po celé České republice neúčtujeme dopravu.

Objednávky měření emisí

Ing. Matěj Brát - matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136
Ing. Petr Kuře - petr.kure@emi-test.cz, telefon 774 333 290

Četnost měření a rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší

Podle zákona 201/2012 Sb. a podle § 3 odst. 2 vyhlášky 415/2012 Sb.

Jmenovitý příkon zdroje
(součet příkonů kotlů v kotelně)
Četnost provádění měření
≥ 300 kW a < 1 MW do 4 měsíců
od vzniku některé z uvedených skutečností

při uvádění zařízení do provozu, po každé záměně paliva nebo suroviny nad rámec schváleného provozního řádu, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení zdroje
≥ 1 MW a ≤ 5 MW 1× za 3 roky
> 5 MW a ≤ 50 MW 1× za 1 rok

Termín měření

Termín měření samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Při měření je třeba zajistit dostatečný odběr tepla, je proto vhodné provedení v období topné sezóny.
Do jednoho týdne po provedení měření Vám budou odeslány protokoly v elektronické podobě.

Oznámení měření inspektorátu ČIŽP

Oznámit měření příslušnému inspektorátu České inspekce životního prostředí má za povinnost
provozovatel nejméně 5 pracovních dní před provedením měření (§ 6 odst. 7 zákona 201/2012 Sb.).
Po dohodě oznámíme měření na ČIŽP za Vás, doklad o hlášení bude přiložen k protokolu.
Za provozovatele zašleme na ČIŽP do 90 dnů od měření protokol v elektronické podobě.

  • Česká inspekce životního prostředí (kontakty) - www.cizp.cz

Související dokumentyZdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136