HLÁŠENÍ ISPOP

Provozovatelům zdrojů nabízíme zpracování ročních hlášení v oblasti ovzduší (Hlášení údajů
souhrnné provozní evidence, popř. Poplatkové přiznání). Termín podání je do 31.3. následujícího roku.

Cena za zpracování

Cena se pohybuje v rozmezí 500 - 850,- Kč za zdroj bez DPH a je vždy smluvní.

Legislativa

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá provozovatelům stacionárních zdrojů
(ekonomickým subjektům) povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace
o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí.
Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí, příp. poplatků z oblasti životního prostředí.
Povinnost hlášení uvádí § 17 odst. 3 písm. c) zákona 201/2012 Sb. a příloha 11 vyhl. 415/2012 Sb.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování
a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí
v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.
ISPOP je zřízen zákonem 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136