KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

logo Společenstvo kominíků ČR Zabýváme se kompletními službami v oblasti spalinových cest
a jsme členem Společenstva kominíků ČR, které se řadu let
zasazuje o zlepšení stavu legislativy a praxe v oblasti kominictví,
bezpečnosti spalinových cest a ochrany ovzduší.

Provádíme revize, kontroly a čištění spalinových cest v kotelnách i bytech, pasportizaci průduchů a opravy zjištěných nedostatků, vložkování, návrhy a výstavby komínů.

Cena kontrol a čištění

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí 450 - 1250,- Kč za kotelnu nebo byt bez DPH,
řídí se především počtem a složitostí kontrol a je vždy smluvní.

Objednávky kominických prací

Kancelář kominíků - 774 022 126

Termín kontrol a čištění

Termín kontrol samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Při provádění pravidelných kontrol termíny sledujeme a včas Vás upozorníme.

Příloha 2 vyhlášky 34/2016 Sb.

Výkon kotle Lhůty čištění a kontrol spalinových cest
Plynná paliva všechny 1× za rok čištění a kontrola
1× za 2 roky čištění a kontrola (kondenzační)
Kapalná paliva do 50 kW 2× za rok čištění (celoroční provoz)
1× za rok čištění (sezónní provoz)
1× za rok kontrola
nad 50 kW 1× za rok čištění a kontrola
Pevná paliva do 50 kW 3× za rok čištění (celoroční provoz)
2× za rok čištění (sezónní provoz)
1× za rok kontrola
nad 50 kW 2× za rok čištění a kontrola

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW nebo spalinové cesty pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně 1× ročně a kontrola 1× za 2 roky.
Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů
jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně 1× za 2 měsíce.

Vyhláška uvádí vzor zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty (příloha 3 vyhlášky 34/2016 Sb.),
jiné provedení není při kontrolách akceptováno stavebními úřady a orgány státního požárního dozoru.

Pokud oprávněná osoba při čištění, kontrole nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (§ 46 zákona 133/1985 Sb.).

Kontrola inspekční komínovou kamerou a endoskopem

Kontroly inspekční komínovou kamerou délky 30m a endoskopem se sondou průměru 6,5mm provádíme např. při závadách spalinových průduchů, před vložkováním a u těžko přístupných míst.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136